0700 500 54 office@vik-shumen.net

Становища на АОП

Становище по публично състезание с предмет: „Доставка на фракции за възстановяване на изкопи по пътни настилки извършени при възстановяване на В и К аварии, за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”
Становище на АОП