0700 500 54 office@vik-shumen.net

Процедури по ЗОП

1
ОП-9/12.06.2020-Открита процедура с предмет: : „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) във връзка с изпълнение на дейности по рехабилитация и реконструкция на техническа инфрастр.
2
ПС-5/12.06.2020г. – Публично състезание с предмет: „Доставка на аварийни скоби и отклонителни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „ВиК – Шумен“ ООД гр. Шумен“ в две обособени позиции
3
ОП-8/12.06.2020 г. – Договаряне без предварителна покана за участие с предмет: „Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на „ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен”
4
ПС-4/21.05.2020г.-Публично състезание с предмет: „Доставка регулираща, спирателна и присъединителна арматура за нуждите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен” в четири обособени позиции:
5
ОП-7/21.04.2020 – Открита процедура „Избор на звено за управление на проект:
6
ОП-6/31.03.2020-Открита процедура с предмет: : „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) във връзка с изпълнение на дейности по рехабилитация и реконструкция на техническа инфрастр.
7
ОП-5/27.03.2020г- Открита процедура с предмет: „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) във връзка с Реконструкция на довеждащ водопровод от яз.Тича до НВ 13 000 – град Шумен“
8
ПС-3/26.03.2020-Публично състезание с предмет: „Изготвяне на документации, необходима за преоформяне и издаване на разрешителни за водовземане от подземни води за водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, експлоатирани от “В и К – Шумен” ООД
9
ПС-2/26.03.2020-Публично състезание с предмет:“Лабораторни изпитвания по физико-химични, микробиологични и радиологични показатели“
10
ОП-04/19.03.2020 г. – Открита процедура с предмет:„Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) във връзка с подмяна, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура за водос

11
ОП-03/18.03.2020: Открита процедура с предмет: „Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен“
12
ОП-02/18.03.2020г.: Открита процедура с предмет: „Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен“ по реда на чл. 12 от ЗОП“
13
ПД-1/06.02.2020г. – Пряко договаряне: Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води – гр. Шумен
14
ПС-1/29.01.2020 – „Доставка на фракции за възстановяване на изкопи по пътни настилки извършени при възстановяване на В и К аварии, за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”
15
ОП-1/20.01.2020г. – Открита процедура с предмет: „Изпълнение на строителен надзор за обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен“
16
ОП-05/12.11.2019 – Открита процедура с предмет:„Изграждане /строителство/ на обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен“
17
ОП-04/31.10.2019г.: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група”
18
ПД-01/05.07.2019г.:Лабораторни изпитвания по физикохимични и микробиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. изменение и допълнение от 2018 год. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг
19
ПС-05/28.06.2019г.: Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен” по обособени позиции
20
ОП-3/16.04.2019г: Договаряне без предварителна покана за участие с предмет: „Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на „ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен”

21
ПС-04/27.03.2019г. – „Извършване на мониторинг на качествата на питейните води на „В и К -Шумен“ ООД гр.Шумен в четири обособени позиции“
22
ОП-03/15.03.2019: Доставка на горива за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД гр. Шумен
23
ПС-03/28.02.2019г.: „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по Наредба №7/09.07.2003 г. за служителите на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ- ШУМЕН” ООД”
24
ПС-02/08.02.2019 г.: “Ремонт на потопяеми и хоризонтални помпи собственост на „В и К – Шумен” ООД гр.Шумен” в две обособени позиции”
25
ПС-01/07.02.2019г.: Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти на „В и К-Шумен ООД“ гр.Шумен
26
ОП-02/29.01.2019: Договаряне без предварителна покана за участие с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група”
27
ОП-01/16.01.2019 г. – Открита процедура с предмет:„Изграждане /строителство/ на обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен“
28
ПД-03/29.10.2018г-Пряко договаряне с определени лица за „Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти на „В и К-Шумен ООД гр.Шумен“
29
ПД-02/05.10.2018г-Пряко договаряне с определени лица за „Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти на „В и К-Шумен ООД“ гр.Шумен
30
ОП-06/05.10.2018г.: Инкасиране (събиране) на суми в брой за ползвани ВИК услуги в обособени пунктове на изпълнителя, със софтуер и ресурси на изпълнителя за населените места в общините на област Шумен

31
ОП-05/05.09.2018:Доставка на PЕ и PVC тръби и фитинги за нуждите на „В и К – Шумен” ООД гр.Шумен ” в четири обособени позиции
32
ПД -01/2018: Пряко договаряне с определени лица за Доставка на водомери за питейна вода, радио модули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на „В и К – Шумен“ ООД гр. Шумен“ в пет обособени позиции
33
ОП-04/29.06.2018:“Доставка на коагуланти за пречистване на отпадъчни води за нуждите на ПСОВ при „ВиК-Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции“
34
ОП – 03/18.06.2018 г.: „Доставка регулираща, спирателна и присъединителна арматура за нуждите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен”
35
ОП – 02/05.04.2018 – „Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на „ВиК-Шумен“ ООД в пет обособени позиции“
36
ОП – 1/12.03.2018 „Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на „ВиК-Шумен“ ООД гр. Шумен”

37
ПС – 02/21.12.2017 г. Публично състезание: „Изготвяне на документация за преоформяне и издаване на разрешителни за водовземане от 41 бр. подземни водоизточници и документация за изменение на разрешителни за водовземане от 12 бр. водоизточници“
38
ОП-03/18.09.2017 г.-Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен
39
ОП-02/03.07.2017г.: Открита процедура: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група
40
ПС-01/13.06.2017г.-Публично състезание: Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен

41
ОП-01/24.03.2017 г.-Доставка на горива: безоловен бензин /бензин А – 95 Н и бензин А – 98 Н/; дизелово гориво; метан; газ пропан – бутан и масла за нуждите на автомобилния парк на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен
42
ПС 02 – 2016\28.09.2016 Публично състезание: Доставка на PVC – О тръби за нуждите на „В и К – Шумен” ООД гр.Шумен
43
ПС 01-2016\31.08.2016 Публично състезание: Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти на „В и К-Шумен” ООД гр.Шумен