0700 500 54 office@vik-shumen.net

Обяви за събиране на оферти и покани

09.12.2020 – Покана за предоставяне на оферта за избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредити

03-2020/12.06.2020 – Обява за „Ремонт на водомери” в две обособени позиции

02-2020/04.05.2020г. – Обява за „Третиране, депониране и транспортиране на отпадъци, получени от дейността на ПСОВ гр. Шумен” при „Водоснабдяване и Канализация-Шумен” ООД – гр. Шумен”

01-2020/27.01.2020г. – Обява за„Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор” в четири обособени позиции

12-2019/13.12.2019 – Обява за Подмяна на съществуващ стоманен водопровод ф630 мм

11-2019/27.11.2019г. – Обява за „Предоставяне на услуги по застраховане“

10-2019/21.11.2019: Покана за „Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К – аварии“

09-2019/29.10.2019г.: Обява за „Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен“

08-2019/22.08.2019: Покани за „Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К – аварии“

07-2019/19.07.2019г.:Обява за „Доставка на аварийни скоби и отклонителни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „ВиК – Шумен“ ООД гр. Шумен“ в две обособени позиции

06-2019/16.04.2019 – Обява за „Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К – аварии“ в десет обособени позиции

05-2019/26.03.2019 – Обява за „Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К – аварии“ в три обособени позиции

04-2019/01.03.2019 г. Покана на осн. чл. 191, ал. 2 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на обосновка за водовземане и проекти за СОЗ на три водоизточника: каптаж Ореха от ВС Средня, каптаж – 3 от ВС Добри Войников, каптаж-2 Черенча от ВС Средня”

03-2019/26.02.2019: Обява „Доставка на фракция за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”

02-2019/04.02.2019: Обява „Третиране, депониране и транспортиране на отпадъци, получени от дейността на ПСОВ гр. Шумен” при „Водоснабдяване и Канализация-Шумен” ООД – гр. Шумен”

01-2019/28.01.2019г.: Обява за „Ремонт на водомери“

10-2018/19.11.2018г: Обява за „Предоставяне на услуги по застраховане“

09-2018/25.10.2019г: Обява за „Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен“

08-2018/22.10.2018: Обява за „Надграждане на система за дистанционен мониторинг на водни количества и налягания на вход населени места и други водоснабдителни зони на територията на „В и К – Шумен” ООД, включваща измерване в 40 точки“

07-2018/19.10.2018 Обява за „Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен“

06-2018/28.08.2018 Обява за „Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията обслужвана от „Водоснабдяване и к

05-2018/17.08.2018 г. Обява за „Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки по проект „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на ВиК Шумен ООД“

04-2018/16.07.2018 : Обява за „Доставка на аварийни скоби и отклонителни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „ВиК – Шумен“ ООД гр. Шумен“ в две обособени позиции

03-2018/01.03.2018 – Обява за “Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени ВиК – аварии” в три обособени позиции“

02-2018/15.02.2018 г.: Обява за „Доставка на работно облекло, работни обувки, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен в три обособени позиции“

01-2018/05.02.2018 г.: Обява за „Доставка на фракции за възстановяване на изкопи по пътни настилки извършени при възстановяване на В и К аварии, за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции

04-2017/20.10.2017 Обява за „Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”

03-2017\21.07.2017 Обява за „Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „В и К – Шумен“ ООД гр.Шумен

02-2017\26.01.2017 Обява за “Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К – аварии” в три обособени позиции“

01-2017\10.01.2017 Обява за „Доставка на фракция за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен“

02-2016\08.11.2016 Обява за „Доставка на втечнен хлор-газ за нуждите на „В и К – Шумен“ ООД гр.Шуменанализация – Шумен “ ООД – гр.Шумен, съобразно нуждите на дружеството

01-2016\15.07.2016 Обява за „Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „В и К – Шумен“ ООД гр.Шумен