0700 500 54 office@vik-shumen.net

Обществени поръчки до 15.04.2016

Обществени поръчки преди 15.04.2016

ОП-03-2016:“Доставка на PЕ и PVC тръби и фитинги за нуждите на „В и К – Шумен” ООД гр.Шумен ” в три обособени позиции
ОП-01-2016 „Доставка на регулираща, спирателна и присъединителна арматура за нуждите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен”
ОП-02-2016: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група
Открита процедура по ЗОП: “Ремонт на потопяеми и хоризонтални помпи собственост на „В и К-Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции.
Публична покана с предмет: „Доставка на трошен камък за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”
Публична покана с предмет: Застраховки “Трудова злополука” , “Имущество”, “Електронно оборудване” на имущество, “Автокаско пълно и частично”, “Злополука на местата” и “Гражданска отговорност”
Публична покана с предмет: „Доставка на натриев хипохлорит /белина/ за нуждите на „ВиК – Шумен”ООД гр. Шумен” публикувана на 03.12.2015 г.
„Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода, радио модули за дистанционно отчитане, магнитно – индуктивни разходомери и електронни ултразвукови водомери за питейна вода за нуждите на „В и К – Шумен” ООД
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на втечнен хлор – газ за нуждите на „ВиК – Шумен”ООД гр. Шумен” публикувана на 25.09.2015 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Изготвяне на документация за преоформяне и издаване на разрешителни за водовземане от 33 бр. подземни водоизточници” публикувана на 18.09.2015 г.