0700 500 54 office@vik-shumen.net

Информация за проект по Оперативна програма Околна среда 2014-2020

Източник на финансиране: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

Наименование на проекта/информацията: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен“

Номер на ДБФП: ДБФП BG16M1OP002-1.016-0012-C01

Административен договор: АДБФП Д-34-11/15.04.2020г., подписан между „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД – Шумен и МОСВ

Срок за изпълнение на проекта: 51 месеца /15.04.2020 г. – 15.07.2024 г./

Бенефициент: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН“ ООД

Управляващ орган: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Стойност на проекта 126 564 455.79 лв.
БФП – 93 382 184.96 лв.
• 79 374 857.21 лв. от Кохезионния фонд;
• 14 007 327.75 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;
Съфинансиране от Бенефициента – 33 182 270.83 лв.
• 12 122 486.80 лв. собствен принос на бенефициента и
• 21 059 784.03 лв. недопустими разходи (разходи за ДДС).

Кратко описание на проекта/информацията
Настоящият проект обхваща и включва мерки, свързани с изпълнение на дейности, които ще допринесат за привеждане на агломерация Шумен в съответствие с Директива 91/271/ЕИО. В резултат от изпълнение на проект: „Подпомагане регионалното инвестиционнo планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от процедура за предоставяне на БФП с реф. №BG16M1OP002-1.001, са извършени подробни Прединвестиционни проучвания и разработки, съгласно които са идентифицирани основни инвестиции в агломерациите с над 10 000 екв.ж, попадащи на територията на област Шумен. Чрез изпълнение на посочените инвестиции следва да се постигне съответствие с изискванията на директива 91/271/ЕИО, за територията, обслужвана от ВиК Шумен. Основните агломерации, определени като приоритетни в РПИП, на които ще бъдат изпълнени инвестиционните мерки са Агломерация Шумен/ВС Тича и Агломерация Нови Пазар/ВС Нови Пазар.

Основните дейности, предвидени в рамките на проекта са, както следва:
• Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система на гр. Шумен;
• Реконструкция на довеждащ водопровод от яз.Тича до НВ 13 000 – град Шумен;
• Изграждане и изпълнение на основен ремонт на техническа инфраструктура за водоснабдяване и канализация на гр. Шумен;
• Изграждане, рехабилитация и реконструкция на техническа инфраструктура за водоснабдяване, канализация и пречистване на гр. Нови пазар;
• Изграждане на SCADA система и внедряване и въвеждане на Географска информационна система (ГИС).

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на специфична цел 1: „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси” на приоритетна ос 1 „Води” на ОПОС 2014 – 2020 г.

Основната цел: Да се осигури изпълнение на нормативно установени задължения на Република България за постигане на съответствие на агломерациите Шумен и Нови Пазар с изискванията на Директива 91/271/ЕИО при прилагане на регионалния подход за финансиране на инвестиции във ВиК инфраструктура по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014 – 2020 г.). В допълнение, за обособената територия, оперирана от ВиК Шумен, ще се повиши ефективността за ползване на водите, намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (Директива 98/83/ЕО). С изпълнението на настоящия проект ще се допринесе за постигането на специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“ на приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014 – 2020 г.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:
• Увеличаване броя на агломерациите в пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО;
• Подобряване качеството на живот на населението и повишаване нивото на предоставяните услуги;
• Подобряване състоянието на водните тела, чрез намаляване на товара на замърсяване;
• Подобряване на водоснабдяването, намаляване на загубите на вода и изпълнение на задължения по Директива 98/83/ЕО.

ИНДИКАТОРИ
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство – Стойността на индикатора е получена като сума от еквивалент жителите на две агломерации, които ще се ползват от новоизградена или реконструирана канализационна мрежа:Агломерация Шумен и Агломерация Нови Пазар:

Базова стойност общо: 0.00
Целева стойност общо: 45 105.00

Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване:

Базова стойност общо: 0.00 бр. жители
Целева стойност общо: 92 346.00 бр. жители

Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води – стойността на индикатора е получена като сума от еквивалент жителите на две агломерации, които ще се ползват от новоизградена или реконструирана канализационна мрежа: Агломерация Шумен и Агломерация Нови Пазар

Базова стойност общо: 0.00 бр. жители
Целева стойност общо: 45 105.00 бр. Жители

Намаляване на общите загуби на вода–Посочените базова и целева стойности са осреднени за двете водоснабдителни системи: – гр. Шумен и гр. Нови Пазар, отнесени към общата консумация:

Базова стойност общо: 78.60 %
Целева стойност общо: 70.07 %

Карта