0700 500 54 office@vik-shumen.net

Обслужвана територия

Водоснабдяването в област Шумен

В първите години след Освобождението от турско робство младата Българската държава не е в състояние да организира изграждане на водоизточници и строителство на водопреносни системи. Едва през 1897 година след създаването на първият Закон за благоустройството на населените места се полага началото на водоснабдителните дейности в страната. През периода 1920–1926 год. строителството на водопроводи в селата е доста примитивна – предимно от каменинови и грънчарски тръби. Това продължава до 1926 год. когато започва внос на стоманени и чугунени тръби.
През 1926 год. с приемането на Закон за водоснабдяването на безводния Дели – Орман на практика се поставя началото на организираното водоснабдяване в страната. Започва водоснабдяване на кооперативни начала чрез групиране по решение на съответния окръжен съвет на по големите населени места.
На 27.10.1926 год.( нов стил ) с Указ № 633 на Цар Борис Трети е утвърден „Закон за водоснабдяване на безводния Дели Орман”. Датата е историческа за водоснабдяването на Шуменския регион, защото на практика се поставя начало на организираното водоснабдяване в Област Шумен.
В началото за водоснабдяване на населените места в Областта са изграждани плитки водоизточници и водоеми. С годините дебитите им намаляват, което налага да бъдат търсени нови водоносни хоризонти. През шестдесетте години на миналия век започват масови проучвания за нови водоизточници. Започва изграждането на групови водоснабдявания на територията на областта. По късно през осемдесетте години се проучват дълбоки тръбни кладенци, изграждат се помпени станции.

В Шуменска област няма неводоснабдени населени места. Има такива които се нуждаят от подсилване на водоснабдяването.
Днес, правоприемникът на Шуменския воден кооператив създаден на 14 октомври 1926 година „Водоснабдяване и канализация – Шумен„ ООД гр. Шумен, експлоатира и поддържа водоснабдителни системи, които се състоят от водопроводи, водоизточници, резервоари, помпени станции, шахтови кладенци – 90 бр.; каптажи – 174 бр.; дълбоки сондажи – 50 бр.; язовири – 1 бр.; обслужващи резервоари водовземни съоръжения, хлораторни станции, водопроводна мрежа помпени станции – 157 бр. резервоари (водоеми ) – 193 бр.; хлораторни станции – 60 бр.; водопроводна мрежа – 2362 км.
Дружеството осъществява дейността си на основание и в условията на сключен Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги с АВиК-Шумен на 08.03.2016г. и в сила от 01.04.2016г.
Съгласно решение №РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД, гр.Шумен под номер 47, включваща 10 общини – Шумен, Велики Преслав, Венец, Върбица, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар и Смядово.
Обособената територия на „В и К – Шумен“ ООД, гр. Шумен изцяло съвпада с административно-териториалния обхват на област Шумен с площ 3,39хил.кв.км.
„Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД гр.Шумен като В и К Оператор предоставя услугите доставяне на вода на потребителите и присъединяване на потребителите към водоснабдителните системи за населението на територия на област Шумен; услугите отвеждане на отпадъчните води и присъединяване на потребителите към канализационните системи на територията на гр.Шумен, гр.Нови пазар, гр.Велики Преслав, гр. Каспичан и гр.Смядово; услугата пречистване на отпадъчните води на територията на гр.Шумен, вкл. Кв.Дивдядово, гр.Велики Преслав вкл. Кв.Кирково и гр.Нови пазар.

Водоснабдяване на област Шумен

Кликнете с мишката върху схемата, за да се отвори в пълен размер.

Основният водоизточник за градовете Шумен и Велики Преслав е язовир “Тича”. Построен през седемдесетте години на миналия век с цел да осигури вода за напояване на земеделските земи в региона, по късно става комплексен и към настоящият момент на неговото пълноводие разчита населението на градовете Шумен и Велики Преслав.

Язовир Тича

Язовир Тича

Дружеството експлоатира и поддържа канализационна мрежа която е изградена частично или цялостно в градовете Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Каспичан и Смядово. Общата дължина на изградената канализационна мрежа е 253 км.
На територията на Област Шумен има изградени три пречиствателни станции за пречистване на отпадъчните води от градовете Шумен, Велики Преслав и Нови пазар. В пречиствателните станции за отпадни води освен биологично пречистване се извършва и отстраняване на азот и фосфор.

Дълга е историята на водоснабдяването в Шуменския регион, много са трудностите които е трябвало да преодоляват тези, които са работили за това дело. Тук и сега работят хора, които ясно осъзнават, че става въпрос за нещо жизнено важно и на които работата е по сърце и по призвание.

.

← Връщане към страница За нас

.