0700 500 54 office@vik-shumen.net

История на дружеството

“Водоснабдяване и Канализация – Шумен” ООД e създадено през 1926 год. с Указ № 633 на Цар Борис ІІІ за водоснабдяване на безводния Дели Орман /ДВ бр. 159/14.10.1926 год. /. През същата година излиза и Наредба – закон за водоснабдяването на Лудогорието. Откриват се две дирекции със седалища в гр. Русчук и гр. Шумен, под чийто надзор започва изграждането на водоснабдителните групи „Воден” и „Изгрев”. В Закона е утвърдено, че водоснабдяването ще се извършва на кооперативни начала, чрез групиране по решение на съответния окръжен съвет на известни населени места в отделни групи, съобразно местните топографски, хидрографични и технически условия. Всяка отделна група от така групираните населени места ще притежава свои помпени централни и всички необходими технически съоръжения.

 

С този царски указ се слага началото на груповото водоснабдяване в България, като за първи път се изграждат помпени станции.

Водоснабдяването на гр. Шумен до 30 – те години на миналия век се е осъществявало от няколко обществени чешми изградени в различните махали и квартали във времето до 1925 год., когато градът започва да се   разраства. Чешмите, които са се ползвали за питейно – битови нужди са:

Голямата Бяла чешма /в района на днешния обръщач /;

Малката чешма / пред джамията на пл. Гривица/. От същият извор се захранва и чешмата пред старата Руска болница – тя е определена за водопойна в тази част на града.

Куршун чешма – нейните води са били каптирани в местността Фатмеджик.
Същинското водоснабдяване започва през 1929 година с каптирането на извори извън града разположени по цялото Шуменско плато.
През 1934 год. започва изграждането на каптажите на Чатал чешме и Стража баир.
През 1952 год. се каптира извора „Струмба”, намиращ се северно от летището.
През 1929 година е открит единственият за времето си водоснабдителен обект „Помпена централа” Изгрев” предназначена за водоснабдяване на безводния Дели – Орман.

В периода 1927 – 1935 год.  са строени първите водопроводи по улиците: бул.”Славянски”, ул.”Цар Иван Асен”, ул.”Съединение”, ул.”Цар Освободител”, бул.”Плиска”, ул.”Хан Крум”, ул.”Цар Калоян” и други

През 1968г. в района на Шуменското плато започват да се изграждат детски заведения, профилакториуми, почивни бази и това налага да се направи първата промяна в гравитачното водоснабдяване.

Създаденият в началото на миналия век „Шуменски воден кооператив” търпи няколко трансформации, като с всяка от тях дейността му се разширява. Дружеството „Водоснабдяване и Канализация – Шумен” е негов правоприемник. То е създадено въз основа на Постановление на Министерски съвет № 176 от 05.09.1991г. Осъществява своята дейност на територията на общините Шумен, Нови пазар, Каспичан, Никола Козлево, Велики Преслав, Върбица, Венец, Смядово, Хитрино, Каолиново, включени в състава на Шуменска област. Дружеството стопанисва, поддържа и експлоатира 889 км външна водопроводна мрежа,1450км. вътрешна водопроводна мрежа и 189 км канална мрежа.

Водоснабдяването на град Шумен и на Велики Преслав се осъществява основно от язовир “Тича “, като много малки количества се подават от гравитачни водоизточници – каптажи, разположени на Шуменско плато. Останалите населени места от Шуменска област се водоснабдяват от сондажни кладенци, шахтови кладенци, дренажи, каптажи. Броят на водоизточниците на територията на област Шумен е 224бр.

Дружеството предоставя на своите потребители дейности и услуги в областите водоснабдяван, изграждане и поддръжка на водопроводи, отвеждане на отпадни води, пречистване, изследване качествата на водите и др.

Към днешна дата на територията на област Шумен няма неводоснабдени населени места.

През месец декември 2001 година със средства от проекта „Воден заем” на Световната банка се изградиха водопроводи и съоръжения като с това се постигна повишаване на ефективността на водоснабдителните системи. Беше подменена 15 км водопроводна мрежа в градовете Шумен, велики Преслав, Нови пазар и община Каолиново. През периода 1999-2003 год. дружеството кандидатства по програма ИСПА в Европейска комисия с проект за подобряване водния цикъл в гр. Шумен.

През м. ноември 2003 год. проектът беше одобрен, а през изминалата 2010 год. реализацията му в голяма степен е факт. И всичко това със съвместните усилия с община Шумен.

Дълга е историята на водоснабдяването в нашия край, неизброими са трудностите, които са преодолявани и трябва да се преодоляват. Колективът на „водоснабдяване и Канализация – Шумен” може да се похвали с това, че е достоен правоприемник на първата дирекция създадена в началните години на миналия век с архаичното вече за нас наименование „Водоснабдяване на безводния Делиорман.

.

← Връщане към страница За нас