0700 500 54 office@vik-shumen.net

Предлагани услуги и цени

ЦЕНOРАЗПИС

на извършваните услуги от „В и К – Шумен“ ООД

На основание Закона за регулиране на В и К услуги, „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД уведомява потребителите, че Комисията за енергийно и водно регулиране – гр.София с Решение Ц-46 от 30.12.2020г. утвърди, считано от 01.01.2021 г. цени без ДДС на ВиК услугите, предоставени от „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД както следва:

 

НАИМЕНОВАНИЕ

МЯРКА ЦЕНА
1 Цена за услугата доставяне на вода на потребителите : лв./м3 2.134
2 Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
-за битови и приравнени към тях обществени, търговски
и други потребители
-за промишлени и др. стопански потребители
/степен на замърсяване 1/
лв./м3

лв./м3

0.144

0.144

3 Цена за услугата пречистване на отпадъчни води:
 битови потребители и приравнени към тях обществени,
търговски и други потребители
лв./м3 0.559
Промишлени и други стопански потребители
– степен на замърсяване 1 лв./м3 0.647
 степен на замърсяване 2
лв./м3 0.924
– степен на замърсяване 3 лв./м3 1.433

Забележка: В цената не  е включен ДДС

2. Други регулирани услуги:

Утвърдени със Заповед № 1661/30.09.2016 на Управителя на „В и К Шумен“ ООД

 

НАИМЕНОВАНИЕ МЯРКА ЦЕНА в т.ч.: без ДДС ДДС
1 Издаване на становище за ПУП 1 ч. 60.00 50.00 10.00
2 Издаване на становище за присъединяване 1 ч.
– едно- и двуфамилни жилища, допълващо застрояване,
пристройки, надстройки и др.п.
30.00 25.00 5.00
– многофамилни жилища, ЖСК, сгради с комплексно
предназначение
60.00 50.00 10.00
– производствени обекти 80.00 66.67 13.33
3 Проучване на обект и даване на предписание 1 ч. 78.00 65.00 13.00
4 Съгласуване на проект
– обект с произв.предназначение 1 ч. 54.00 45.00 9.00
– обект с жилищно и комплексно предназначение 1 ч. 27.00 22.50 4.50
– проект от техническата инфраструктура 1 ч. 27.00 22.50 4.50
5 Издаване на разрешително 1 ч. 24.00 20.00 4.00
6 Поставяне под налягане на сградна водопроводна
инсталация
1 ч. 30.00 25.00 5.00

 

II. Цени на нерегулирани услуги

Утвърдени със Заповед № 1661/30.09.2016 на Управителя на „В и К Шумен“ ООД

 

1. Технически услуги, СМР и административни услуги

НАИМЕНОВАНИЕ МЯРКА ЦЕНА в т.ч.: без ДДС ДДС
1 Техническа услуга (нанасяне на съществуващи ВиК комуникации) 1 ч. 48.00 40.00 8.00
2 Водопроводна услуга 1 ч. 35.00 29.17 5.83
3 Канализационна услуга 1 ч. 30.00 25.00 5.00
4 Прослушване и откриване на аварии 1 бр. 55.00 45.83 9.17
5 Ликвидиране на водопроводно отклонение 1 ч.
– ръчно 48.00 40.00 8.00
– машинно 100.00 83.33 16.67
6 Изрязване на асфалтова настилка м.л. 6.00 5.00 1.00
7 Лепене на РЕ тръби час
– ø50 – ø90         ( 30 мин. ) 35.00 29.17 5.83
– ø100 – ø160     ( 40 мин. ) 45.00 37.50 7.50
– над ø160        ( 60 мин. ) 70.00 58.33 11.67
8 Административни услуги
– издаване на служебна бележка 1 бр. 5.20 4.33 0.87
– откриване или промяна на партида за физически лица 1 пар. 5.60 4.67 0.93
– откриване или промяна на партида за юридически  лица

и обществени абонати

1 пар. 12.00 10.00 2.00
– изготвяне на справки за консумирана вода за мин.период 1 ред 0.20 0.17 003
9 Услуга с „Машина за хоризонтален сондаж“ 1 ч. 71.27 14.25 85.52

 

2. Транспортни услуги

Утвърдени със Заповед № 52/31.05.2018 на Управителя на „В и К Шумен“ ООД

НАИМЕНОВАНИЕ МЯРКА ЦЕНА в т.ч.: без ДДС ДДС
1 Услуга с канална машина ИВЕКО м/ч. 96.34 80.28 16.06
2 Услуга с автобагер ХИДРОМЕК м/ч. 43.82 36.51 7.30
3 Услуга с багер БХ м/ч. 47.16 39.30 7.86
4 Услуга с минибагер с трактор ЮМЗ и ремарке м/ч. 46.22 38.52 7.70
5 Транспортна услуга със ШКОДА 9 т. бордова с кран км 1.29 1.08 0.22
6 Транспортна услуга със ШКОДА – самосвал км. 1.37 1.14 0.23
7 Транспортна услуга с ГАЗ 4 т.. бордова с кран км. 1.45 1.21 0.24
8 Транспортна услуга с ГАЗ – самосвал км 1.08 0.90 0.18
9 Транспортна услуга с МЕРЦЕДЕС 3,5 т. – самосвал км 0.90 0.75 0.15
10 Транспортна услуга с автомобил работилница ВОЛВО км 1.20 1.00 0.20
11 Транспортна услуга с автокран КРАЗ км 3.03 2.52 0.50
12 Услуга с автокран КРАЗ м/ч. 45.43 37.86 7.57
13 Транспортна услуга с ФОЛКСВАГЕН лаборатория км 0.92 0.77 0.15
14 Транспортна услуга с автомобил СИТРОЕН Джъмпер км 0.68 0.57 0.11

 

3. Водомерни услуги

НАИМЕНОВАНИЕ МЯРКА ЦЕНА в т.ч.: без ДДС ДДС
1 Ремонт водомери – 5m3/h при пукнато стъкло бр. 55.00 45.83 9.17
2 Ремонт водомери- 5m3/h при здраво стъкло бр. 32.00 26.77 5.33
3 Ремонт водомери-10m3/h при пукнато стъкло бр. 63.00 52.50 10.50
4 Ремонт водомери- 10m3/h при здраво стъкло бр. 60.00 50.00 10.00
5 Подмяна на водомер с предоставен от потребителя и пломбиране
бр. 25.00 20.83 4.17
6 Подмяна на водомер 5m3/h с нов, предоставен от ВИК в т.ч.: ч.ч.
6.1
Подмяна на водомер 5m3/h с нов, предоставен от ВИК в сграда

с радиомодул за дистанционен отчет

бр. 89.90 74.92 14.98
6.2
Подмяна на водомер 5m3/h с нов, предоставен от ВИК в сграда

без радиомодул за дистанционен отчет

бр. 60.00 50.00 10.00
6.3 Доставка и монтаж на радиомодул бр. 75.00 62.50 12.50
7 Подмяна на водомер на СВО или индив. за ремонт с отремонтиран

5 m3/h при пукнато стъкло

бр. 70.00 58.33 11.67
8 Подмяна на водомер на СВО или индив. за ремонт с отремонтиран

5 m3/h при здраво стъкло

бр. 50.00 41.67 8.33
9 Подмяна на водомер за ремонт с отремонтиран

10 m3/h при пукнато стъкло на водопроводно отклонение

бр. 80.00 66.67 13.33
10 Подмяна на водомер за ремонт с отремонтиран такъв 10 m3/h бр. 75.00 62.50
12.50
11 Пломбиране на входящ холендър  – единично бр. 12.00 10.00
2.00
12 Пломбиране на входящ холендър – масово над 10 водомера бр. 10.00 8.33
1.67
13 Демонтаж, монтаж на водомер при реконструкция на

водопроводна инсталация

бр. 30.00 25.00 5.00
14 Водопроводна услуга по водопроводни мрежи и инсталации
в сгради, собственост на потребителя
ч.ч. 20.00 16.67
3.33
15 Спиране на водоподаването чрез затапване след демонтаж на
водомера по молба на потребителя  съгласно чл.41 от ОУ
бр. 15.00 12.50
2.50
16 Възстановяване на водоподаването чрез затапване след демонтаж на
водомера по молба на потребителя  съгласно чл.41 от ОУ
бр. 16.00 13.33
2.67
17 Спиране и възстановяне на водоподаването чрез заключващо
устройство (скоба) на СК към водомера, съгласно чл.43 от ОУ(по вина на потребителя)
бр. 40.00 33.33
6.67
18 Спиране и възстановяне на водоподаването чрез монтаж
и демонтаж на водомера, съгласно чл.43 от ОУ(по вина на потребителя)
бр. 50.00 41.67
8.33
19 Спиране и възстановяне на водоподаването на сградно водопроводно
отклонение (машинно), съгласно чл.43 от ОУ(по вина на потрребителя)
бр. 200.00 166.67 33.33
20 При установено нарушаване от потребителя на целостта на

поставената скоба, съгласно заповед 1153/25.07.2011 г.

бр. 45.00 37.50 7.50
21 Извършване на проверка на водомера по молба на потребители бр./п-да 1.20 1.00 0.20
22 Периодична проверка на водомер с поставяне на оборотен, съгл. чл.16 от ОУ бр. 50.00 41.67 8.33