0700 500 54 office@vik-shumen.net

Лаборатория

Към „Водоснабдяване и Канализация – Шумен” ООД гр. Шумен, има изградена Лаборатория за изпитване на води /ЛИВ/, акредитирана съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025:2018 като лаборатория за изпитване – сертификат с БСА рег.№ 123 ЛИ от 29. 07. 2020 г., валиден до 29.09.2021 г., Заповед за акредитация № А454/ 29. 07. 2020 г. на Изпълнителна Агенция ” Българска служба за акредитация”.

ЛИВ при „Водоснабдяване и Канализация – Шумен” ООД е с адрес на управление:
9700 гр. Шумен, пл.”Войн”№1.

Адрес на Лаборатория за изпитване на води /ЛИВ/:

ПСОВ-Шумен, местност „Якова” кад. № 16 от землището на гр. Шумен.

Тел. за контакти: 0700 500 54
Ръководител ЛИВ: 0894437843
e-mail: liv_vik.shumen@abv.bg

В Лаборатория за изпитване на води е /ЛИВ/ са изградени две звена – Лаборатория „Отпадъчни води” и Лаборатория „Питейни води”.
Звено Лаборатория „Питейни води“ извършва вземане на проби и физикохимичен анализ на води за питейно-битови цели, подземни и повърхностни води за:
 наблюдение на качеството на питейната вода, доставяна от Дружеството на потребителите, съгласно изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
 мониторинг на водоизточниците, експлоатирани от „В и К-Шумен” ООД гр. Шумен, съгласно издадените разрешителни от МОСВ;
 наблюдение на качеството на водата след отстраняване на аварии и приключване на ремонти на водоснабдителна система.
Звено Лаборатория „Отпадъчни води“ извършва вземане на проби и физикохимичен анализ на отпадъчни води за:
 наблюдение на качеството на отпадъчните води, съгласно индивидуалните разрешителни за заустване на пречиствателните станции за отпадъчни води, експлоатирани от „В и К-Шумен” ООД гр. Шумен;
 мониторинг на производствени отпадъчни води, зауствани в канализациите, съгласно Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места
ЛИВ извършва услуги по вземане и изпитване на проби по методи от обхвата на акредитация и за външни клиенти, чрез сключване на Договори и заплащане на извършените услуги по утвърден ценоразпис.

 

ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗПИТВАНИ ПРОДУКТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ В ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВОДИ КЪМ

В И К – ШУМЕН ООД, ГР. ШУМЕН

ФК 401-1 Декларация на Управителя за осигуряване на безпристрастност на дейността на ЛИВ – може да изтеглите от тук.

ФК 401-2 Декларация на РЛ за осигуряване на безпристрастност на дейността на ЛИВ – може да изтеглите от тук.

ФК 802-1 Декларация за политиката и целите по качеството на ЛИВ – може да изтеглите от тук.

ОПК-709-1 РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

ФК-806-2 ЛИСТ ЗА ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ

Заповед за акредитация