0700 500 54 office@vik-shumen.net

Начален екран на системата

Функционалностите на ГИС дават възможност за ускоряване на локализирането и отстраняването на аварии и осигуряват по-стриктен контрол върху сроковете и качеството на работа

ВиК – Шумен внедрява в работата си географска информационна система /ГИС/. Тя беше изградена и премина успешно през тестовете на нейните функционалности и модули. Предстои обучение на екип на ВиК – Шумен за работа със специализирания софтуеър като част от възложените дейности по подписания преди година договор.

Тематична карта, идентифицираща довеждащата и вътрешна водопроводна мрежа чрез визуално разграничение на материал и дебелина на тръбите

Проектът за Географска информационна система е насочен към по-ефективно управление, експлоатация и поддръжка на ВиК мрежите и съоръженията. Той ще улесни максимално работата с клиентите и ще даде възможност за модернизиране и подобряване на ефективността на дейностите на дружеството.

Дейностите, изпълнени в рамките на проекта, са свързани с: доставка и инсталиране на приложен софтуер и специализирани софтуерни продукти; анализ, проектиране и разработване на географската система; анализ и проектиране, който съдържа детайлно описание на архитектурата и функционалния обхват на системата; разработка на модулите на информационната система; внедряване и тестване.

Географската информационна система на ВиК – Шумен се състои от специализирани модули, които практически обхващат цялата дейност на дружеството – от справките и първичните анализи на данните от измерванията по водопроводната мрежа, до управление на активите, контрол на приходните водомери и управление на водомерните зони, активен контрол на течовете, управление на спирателните кранове.

Регистриране на географското местоположение на авария в модул Сигнали и аварии

Географската информационна система позволява съхраняване и осигуряване на информация за ежедневната дейност по експлоатацията и поддържката на ВиК мрежите и задачите, които изпълняват екипите. Тя дава възможност и за интерактивна комуникация с клиентите, които сами ще имат могат да регистрират сигнали за аварии и други експлоатационни събития. След разпределяне и обработка на сигналите, потребителите ще бъдат уведомявани за работата по техния конкретен сигнал. Като се използват функционалностите на ГИС може сериозно да се намали времето за локализиране и отстраняване на авариите и да се осигури по-стриктен контрол върху сроковете и качеството на работа.

В изпълнение на изискванията на Регламента на ЕС за защита на личните данни на клиентите на дружеството, които подават сигналите за аварии, модулът съдържа необходимите технически и организационни мерки за защита на данните.

„С внедряването на ГИС, проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, ние правим значима стъпка в посока изграждане на модерно ВиК дружество. Така по-ефективно ще планираме, изпълняваме и контролираме нашата оперативна дейност и ще подобрим обслужването на клиентите,“ каза Жанета Панайотова, управител на ВиК – Шумен. „Предстои Географската информационна система и нейните възможности да бъдат представени на клиентите“, добави г-жа Панайотова.

 

 

Пресцентър
ВиК – Шумен